การรับสมัครนักศึกษา

การรับบุคคลเข้าการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

การรับนักเรียน / บุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-948915-19