โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551โดยต้องมีผลการเรียนดังนี้
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
   • มีผลการเรียนสะสมวิชา (ให้คิดรวมทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของวิชานั้นๆ) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00

หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีผลการเรียนดังต่อไปนี้

   • มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 80% หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา เคมี  3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B
   • หรือมีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Year 11-12 (UK) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 80% หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา เคมี  3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B
 • มีผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) (ผลสอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)โดยต้องมีคะแนนรวมใน 3 section ไม่น้อยกว่า 12C หรือ มีคะแนนสอบ Advance Placement (AP)
  ใน 3 วิชา คือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์
 • เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
   • ผู้ที่ศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนไทย ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
   • ผู้ที่ศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน หรือ Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 7.0 คะแนน
 • มีผลงาน (portfolio) ตามที่คณะฯ กำหนด