สารจากคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารปีใหม่ 2565 จากคณบดี

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่