โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนสะสมวิชา (ให้คิดรวมทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของวิชานั้นๆ) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี  ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 1 และได้รับการคัดเลือกไปอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 2 ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ (ดำเนินการโดยมูลนิธิ สอวน.)
 • มีผลสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
   • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
   • TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
   • Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน
 •  มีผลงาน (portfolio) ตามที่คณะฯ กำหนด