การศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับสังคมและชุมชนมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เจตคติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบสาธารณสุข สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการทำวิจัย มีภาวะผู้นำทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันมีจำนวน 29 หลักสูตร ดังนี้

   • ปริญญาเอก 16 หลักสูตร ได้แก่
     • หลักสูตรปกติ 8 หลักสูตร
     • หลักสูตรนานาชาติ 8 หลักสูตร
   • ปริญญาโท 11 หลักสูตร ได้แก่
     • หลักสูตรปกติ 8 หลักสูตร
     • หลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร
   • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 หลักสูตร มี 16 แขนงวิชา
   • แพทยศาสตรบัณฑิต

โดยรับนักศึกษาทั้งจากโครงการเรียนดีโอลิมปิก โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษรับจากโรงเรียนนานาชาติ โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ โควตาภาคเหนือ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการ INCLUSIVE TRACK โครงการ กสพท.

ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยกิจการนักศึกษา

ดูแล : ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษาแพทย์ สุขภาพนักศึกษาแพทย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์

ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โทร 053-935271, 053-935276

หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ

ดูแล : ทะเบียนการศึกษา หลักสูตร และการรับเข้าระดับปริญญาตรี

ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โทร 053-935262-3

หน่วยบริหารหลักสูตร

ดูแล : ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์

ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ 1 – 3) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โทร 053-936205-6

หน่วยบัณฑิตศึกษา

ดูแล : หลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร Life Long Eduction นักศึกษา และกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โทร 053-935264-5

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ : ชั้น M อาคารราชนครินทร์ โทร 053-935570, 053-936320

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)

แหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล

ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โทร 053-935139

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่

1.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ดูแล : งานพัฒนาคุณภาพองค์กร, KM, VOC, การประเมินคุณภาพภายในคณะฯ และการจัดอบรมฯเครื่องมือคุณภาพขององค์กร

2.หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ดูแล : การพัฒนาคณาจารย์, สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกทักษะ/หัตถการ (ทางคลินิก), การสอบ Comprehensive Examination (ปี5) การสอบ Comprehensive OSCE (ปี6) MEQ และ Long Case และการสอบ National License ศรว.ขั้นตอนที่ 1-3

ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ โทร 053-935266

ข่าวการศึกษา

S__173907984_0

รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็น Facilitator ในการเรียนการสอนรูปแบบ Problem – based learning สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4

26 มีนาคม 2024