เส้นทางแห่งความสำเร็จ

พ.ศ. 2562

– ผ่านการรับรองรายโรค DSC Stroke, CA Breast, Heart Failure, Head injury / Trauma

– ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลการรับรองขั้นก้าวหน้า Advanced HA (AHA)

– ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาล JCI

– หลักสูตรฝึกอบรมแพย์ประจำบ้าน

– ผ่านการรับรองมาตรฐานการวิจัย SIDCER-FERCAP

พ.ศ. 2560
ผ่านการประเมิน EdPEx 300 เป็นสถาบันแรกของประเทศไทย

พ.ศ. 2559
เริ่มดำเนินการด้านองค์กรคุณธรรม ตามหลักคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่ชาวไทย

พ.ศ. 2558
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตได้รับการรับรอง WFME

พ.ศ. 2555
ผ่านการประเมิน EdPEx 200 เป็นสถาบันแรกของประเทศไทย

พ.ศ. 2554
ผ่านการรับรองมาตรฐานการวิจัย SIDCER - FERCAP

พ.ศ. 2552
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะของ สกอ. วางแผนกลยุทธิ์และบริหารคณะฯ ตามแนวทาง EdPEx

พ.ศ. 2548
พัฒนาระบบ QA หลักสูตร ตามแนวทาง TQA

พ.ศ. 2544
รับการตรวจประเมิน HA ครั้งแรก