ติดต่อคณะฯ

ติดต่อคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรก

Follow Us On:
Address
เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ด้านการศึกษา
 • หน่วยกิจการนักศึกษา 053-935271, 053-935276
 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ 053-935262-3
 • หน่วยบริหารหลักสูตร 053-936205-6
 • หน่วยบัณฑิตศึกษา 053-935264-5
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา 053-935266
ด้านวิจัย
 • งานบริหารงานวิจัย
  • researchmed@cmu.ac.th
  • 053-935-189, 053-935-149
  • หน่วยทุนวิจัย
   • ทุนภายใน ต่อ 11
   • ทุนภายนอก ต่อ 17
  • คลินิกวิจัย
   • ปรึกษาสถิติ ต่อ 12
   • นวัตกรรม ต่อ 13
   • ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ / Scholars ต่อ 15
   • ค่าตอบแทน / Manuscript ต่อ 19
   • กลุ่มวิจัย Cluster ต่อ 18
   • ROS, REDCap ต่อ 14
 • สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • หน่วยสัตว์ทดลอง
  • 053-935-149 ต่อ 21
 • หน่วยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านการรักษา
 • สำนักงานผู้อำนวยการ 053-936155
 • สำนักงานงานเลขาบุการโรงพยาบาล 053-935603
 • หน่วยประกันสังคม 053-935170
 • คัดกรองผู้ป่วย 053-936539
 • ศูนย์ประสานสิทธิ์ (ผู้ป่วยใน) 053-935602
 • ศูนย์ประสานสิทธิ์ (ผู้ป่วยนอก) 053-936535
 • เบิกจ่ายตรง 053-935158
 • งานทันตกรรม 053-935699
 • ห้องจ่ายยาใน เบอร์ 12 053-935618
 • ห้องจ่ายยา เบอร์ 13 053-935616
 • ห้องจ่ายยานอก (ศรีพัฒน์) 053-936530
 • งานธนาคารเลือด 053-935622
 • งานสังคมสงเคราะห์ 053-935650
 • งานเวชระเบียน 053-935636
 • คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 053-935740, 053-935751
 • คลินิกนอกเวลาทั่วไป 053-935750
 • ติดต่อเกี่ยวกับประกันชีวิต 053-936193
 • หน่วยรักษาศพ 053-935605
 • ห้องพิเศษ
  • พิเศษ 1 (ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี) 053-935921, 053-935929, 053-935931
  • พิเศษ 2 (ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระบารมี) 053-935920, 053-935922
  • พิเศษ 3 (ชัน 12 อาคารเฉลิมพระบารมี) 053-935923, 053-935933
  • พิเศษ 4 (ชัน 4 อาคารตะวัน) 053-935924
  • พิเศษ 5 (ชั้น 5 อาคารตะวัน) 053-935925
  • พิเศษ 6 (ชั้น 6 อาคารตะวัน) 053-935926
  • พิเศษ 7 (ชั้น 7 อาคารบุญสม) 053-935927
  • พิเศษ 8 (ชัน 7 อาคารบุญสม) 053-935928

ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** คำถามกัน Spam ***