โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเดียวกันและอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
    (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

                    (ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองและในเขตอำเภอเมืองได้ หากไม่สามารถรับนักเรียนที่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมือง)

                       หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดิมซึ่งมีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย

  • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)

 

จังหวัด จำนวนรับ             การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม่ 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง /

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย

ลำปาง 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลลำปาง

แม่ฮ่องสอน 1
ลำพูน 1
แพร่ 2
เชียงราย 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงราย

น่าน 2
พะเยา 2
รวม 22