โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551
  • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนสะสมวิชา (ให้คิดรวมทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของวิชานั้นๆ) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี  ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ชนิดกีฬาที่รับ ได้แก่ คอรสเวิร์ด หมากกระดาน และบริดจ์
  • มีผลงาน (portfolio) ตามที่คณะฯ กำหนด