โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นไปตามคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply65/
  • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น