วิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทยที่มีงานวิจัยคุณภาพสูงในห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ โดยมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงมาใช้ในการวิจัยหัวข้อของงานวิจัยมีความหลากหลายเพื่อตอบปัญหาทางสุขภาพแบบบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของภาคเหนือมีผลงานวิจัยชั้นสูงที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และชี้นำเวชปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยและมนุษยชาติ จุดเด่นคือการทำการวิจัยในลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ในรูปแบบของกลุ่มวิจัย (cluster) และศูนย์วิจัยเฉพาะโรค (Disease Oriented Center) คณะแพทยศาสตร์ มีศูนย์เครื่องมือวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ศูนย์วิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการวิจัยในระดับนานาชาติ

ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารงานวิจัย

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ทุนวิจัย และนวัตกรรม
 2. คลินิกวิจัย(ด้านสถิติ การตรวจ manuscript การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการอบรมด้านวิจัย)
 3. ค่าตอบแทนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และงานนวัตกรรม

ที่อยู่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม อีเมลล์ : researchmed@cmu.ac.th โทร  053-935-189, 053-935-149

หน่วยทุนวิจัย

 • ทุนภายใน ต่อ 11
 • ทุนภายนอก ต่อ 17

คลินิกวิจัย

 • ปรึกษาสถิติ ต่อ 12
 • นวัตกรรม ต่อ 13
 • ข้อมูลผลงานตีพิมพ์/Scholars ต่อ 15
 • ค่าตอบแทน/Manuscript ต่อ 19

กลุ่มวิจัย Cluster ต่อ 18

ROS, REDCap ต่อ 14

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

พิจารณาด้านมาตรฐานการวิจัย

 1. จริยธรรมวิจัยในมนุษย์
 2. จริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลอง
 3. การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

ที่อยู่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

อีเมลล์ : research.med.cmu@gmail.com

โทร 053-935-279 ต่อ 22 ถึง 23

หน่วยสัตว์ทดลอง

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

อาคารที่พักสัตว์ทดลองสำหรับการวิจัย

โทร 053-935-149 ต่อ 21

หน่วยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับส่วนงานชุดที่ 2 ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐาน ควบคุมงานวิจัย และพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา

อีเมลล์ : cmuibc.med@gmail.com

โทร 053-936-219

ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และการทำวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและองค์กรหรือบุคคลภายนอก

ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา

อีเมลล์ : equipmedcmu.reg@gmail.com

โทร 053-936-219 , 053-936-221

ข่าววิจัย