โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร (จังหวัดเดียวกัน) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดิมซึ่งมีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย

  • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ดังกล่าว
  • จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

(CPIRD : Community track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)

จังหวัด จำนวนรับ การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม่ 18 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง /

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย

ลำปาง 12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลลำปาง

แม่ฮ่องสอน 4
ลำพูน 4
แพร่ 4
เชียงราย 16 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงราย

น่าน 12
พะเยา 4
รวม 74