ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER)

คณะแพทย์ฯ มช.  ได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2563

จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

                                                                                     

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร  ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER)  คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รางวัลระดับดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจกับภาวะเหล็กเกินในหัวใจในโรคธาลัสซีเมีย (Heart rate variability and its association with iron overload in thalassemic heart: From mice  to men studies)” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.    สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ