การอบรมเรื่อง “General Research: การเตรียม proposal และ process สำหรับการทำวิจัย”

ศ.นพ.มานิต  ศรีสุรภานนท์  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการอบรม  เรื่อง “General Research: การเตรียม proposal และ process สำหรับการทำวิจัย” โดยมี ศ.นพ.มานิต  ศรีสุรภานนท์ (รองคณบดีด้านวิจัย), รศ.ดร.นพ.ณัฐ  คูณรังสีสมบูรณ์ (ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย) และ อ.ดร.นพ.ชัยสิริ  อังกุระวรานนท์ (ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย)  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ อาจารย์และนักวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียม proposal และกระบวนการทำวิจัยด้านการแพทย์  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์  การบริหารจัดการทุนวิจัยจากภายนอก ตลอดจนการวัดคุณภาพผลงานวิจัย Research metrics ดำเนินงานโดยงานบริหารงานวิจัย และงานบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม ZOOM

ภาพ / ข่าว : งานบริหารงานวิจัย และงานบริหารงานบุคคล

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่