การอบรมเรื่อง “Systematic Review”

ศ.นพ.มานิต  ศรีสุรภานนท์  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการอบรม  เรื่อง “Systematic Review”  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ศ.นพ.มานิต  ศรีสุรภานนท์, รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ, รศ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ, รศ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์, อ.ดร.นพ.พิชญุตม์ ภิญโญ  และคุณชมพูนุช สราวุเดชา ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ อาจารย์และนักวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยแบบ systematic reviews และสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้  ดำเนินงานโดยงานบริหารงานวิจัย และงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม ZOOM

 

ภาพ / ข่าว : งานบริหารงานวิจัย และงานบริหารงานบุคคล

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่