งานนวัตกรรมการแพทย์ MEDCHIC Innovation Day 2021 เปิดประตูสู่โลกนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเสมือนจริง “Virtual Exhibition & Conference”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวต้อนรับ ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ประธานในพิธีเปิดงาน , กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดย รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วิทยากรร่วมการเสวนาโดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Paradigm shift in innovation with tackling global challenges ร่วมกับ นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ กรรมการแพทยสภา และประธานอนุกรรมการการศึกษา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ดร.ประวีร์ เครือโชติกุล หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรม (UTC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณจักร โกศัลยวัตร นายกสมาคมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ CEO of Pharmasafe และ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าโครงการ Innohealth (Moderator) ดำเนินรายการผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564

งาน MEDCHIC Innovation Day 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Driving Healthcare through innovation” เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการ ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้กระจายไปสู่ภูมิภาค ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์และ สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ จัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบ 3D Virtual Exhibition และภายในงานยังมี Virtual Conference เวทีเสวนาเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านนวัตกรรมการแพทย์ และสุขภาพให้พร้อมรับมือกับความท้าทายระดับโลก ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเกิดเป็นย่าน นวัตกรรมแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทางการแพทย์ให้มุ่งสู่อนาคต
“ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District) หรือ SMID” จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-Based Innovation) โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน (SMEs/Start-up) และประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกร และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากการใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ภายในย่านฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลทาง การแพทย์ของเมืองและประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขับเคลื่อนการลงทุนเชิงเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญด้านการแพทย์ และการวิจัยคุณภาพสูงสู่ภูมิภาคและผู้ใช้บริการได้
กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District : SMID) เริ่มต้น ขึ้นในช่วงปี 2564 ภายใต้ชื่อ “INNOHEALTH” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางบริการนวัตกรรมเฉพาะด้านที่ช่วยสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่เหมาะสมในพื้นที่ ร่วมถึงการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ในอนาคต
การพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์ SMID มุ่งเน้นการพัฒนาสินทรัพย์บนพื้นที่ที่มีศักยภาพ 3 ประเภท โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ความเป็นย่านฯ และแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม Health Tech Virtual Exhibition Hall รวบรวมผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ จากบุคลากรการแพทย์ นักวิจัย เหล่าสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical Research & Start Up) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Live แบบ Exclusive ทุกกิจกรรม Inspiring Talks เวทีเสวนาด้าน Health Tech Innovation จากวิทยากรชั้นนำทั่วประเทศ Pitching Stage ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจจากทีมนวัตกร และผู้ประกอบการ ในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District : SMID)

ภาพ / ข่าว : – กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
– ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.