Pharmacy Division

Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

Updated การเปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการบัญชียากำพร้า พ.ศ.2560
ข้อมูลยา Opiod ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา (Intranet)
แจ้งเรื่องการเบิกยาและยาฆ่าเชื้อในหน่่วยผลิตยาทั่วไปผ่านระบบออนไลน์ (E-substock) (Intranet)
รายการยา Insulin ในโรงพยาบาล และ Internatonal color code (Intranet)
บริษัทแจ้งเปลี่ยนแปลงสารกันเสีย (preservative) ในผลิตภัณฑ์น้ำตาเทียม Natear (Intranet)
ยา Multiple dose ที่มีในโรงพยาบาล และความคงตัวหลังเปิดใช้ (ธันวาคม 2559)
FDA new: Drug Interaction : รายงานการเกิด Ergotism จากปฏิกิริยาระหว่างยา จากยา Ergotamine
แจ้งข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับยา Hydroxyzine จากการเสี่ยงการเกิด QT prolongation
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Human tetanus immunoglobuin (TIG) และ Tetanus antitoxin (TAT)


แนวทางการป้องกันแสงสำหรับยา (เอกสารประกอบการบรรยาย)
รายการยาในโรงพยาบาลที่ต้องระวังในการผสมสารน้ำ
แจ้งเรื่องการเบิกยาและยาฆ่าเชื้อในหน่่วยผลิตยาทั่วไปผ่านระบบออนไลน์ (E-substock) (Intranet)
รายการยา Insulin ในโรงพยาบาล และ Internatonal color code (Intranet)
แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับคำสั่งการรักษาด้วยยา และการ Consult แพทย์ระดับสูงกว่า
แนวทางจัดการยา Multiple doses โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง ระบบการเฝ้าระวังการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง (Fatal Drug Interaction)
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง การบริหารจัดการยากลุ่มความเสี่ยงสูง (High Alert drugs)
แนวทางการดูแลจัดการยาต้านเชื้อไวรัส (HIV) นอกเวลา
วิธีการ print HAD (high alert drug) monitoring sticker
แนวทางการใช้ยากำพร้าและยาต้านพิษ (antidotes) ที่เบิกจากส่วนกลาง
ประกาศการเบิกจ่ายยาต้านพิษ (Antidote) ที่เป็นยากำพร้า


Multiple Doses Drugs
รายการยาและความคงตัวของยาฉีดที่โรงพยาบาลกำหนดให้สามารถใช้แบบ Multiple dose ได้
High Alert Drug :HAD
แนว ทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่มความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เลือกยาที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแนวทางในการบริหารยา
เภสัชตำรับ 2559 (Hospital Formulary)
ฝ่ายเภสัชกรรม ได้จัดทำเภสัชตำรับขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คู่มือการใช้ยาและการบริหารยาต่าง ๆ
เช่น การผสมและความคงตัวของยาฉีด รายการยาห้ามแบ่งบดเคี้ยว รายการยาที่ต้องเก็บให้พ้นแสง รายการยาที่เป็นยา multiple dose เป็นต้น

เรื่องน่ารู้
บท ความ ความรู้ต่างๆ เช่น แนะนำเรื่องยา การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม อันตรายจากยา เรื่องโรคต่างๆ สมุนไพรน่ารู้ และเรื่องอื่น ๆ มากมาย
Organic food คืออะไร ต่างจาก Conventional food อย่างไร
เสลดพังพอนตัวผู้ในการรักษาเริม ?
Rice-based oral rehydration therapy
คลังวิชาการ
บทความ ความรู้ทางวิชาการสำหรับบุคลากรการแพทย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่บุคลากรและให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม
Sulfonamide hypersensitivity
Aspirin 60 mg VS Aspirin 80 mg
เปรียบเทียบ Narcotic drugs

ภาพบรรยากาศงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ
ฝ่ายเภสัชฯ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2556
งานสัปดาห์เภสัชกรรม
วันที่ 18 กรกฏาคม 2556
กิจกรรม OD 2556 ณ อะัเวย์ สวงสวรรค์ รีสอร์ท วันที่ 26 มกราคม 2556
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2555
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
You are here: