หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรอื่น ๆ

คณะแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรที่ร่วมบริหารจัดการหลักสูตร กับคณะต่าง ๆ หลักสูตรที่ร่วมสอนกับคณะอื่น และหลักสูตรปริญญาคู่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. หลักสูตรที่คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร
หลักสูตร คณะต่าง ๆ ที่ร่วมบริหารหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

 

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 1. หลักสูตรที่ร่วมสอนกับคณะอื่น
หลักสูตร คณะ/สถาบันที่ร่วมสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชีวการแพทย์

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 1. หลักสูตรปริญญาคู่
หลักสูตร สถานบันคู่ความร่วมมือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (นานาชาติ)

Graduate School of Medical Sciences, Kumamoto University, Japan
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสรีรวิทยา (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชวิทยา (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา