หลักสูตรปริญญาเอก

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก ที่เปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ มี 16 หลักสูตร ได้แก่

   • หลักสูตรปกติ
     • กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
     • จุลชีววิทยา (Microbiology)
     • ชีวเคมี (Biochemistry)
     • นิติวิทยากระดูก (Forensic Osteology)
     • ปรสิตวิทยา (Parasitology)
     • เภสัชวิทยา (Pharmacology)
     • ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology)
     • สรีรวิทยา (Physiology)
   • หลักสูตรนานาชาติ
     • กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
     • ชีวเคมี (Biochemistry)
     • ปรสิตวิทยา (Parasitology)
     • เภสัชวิทยา (Pharmacology)
     • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Medical Science)
     • เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
     • สรีรวิทยา (Physiology)
     • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

โครงสร้างทั่วไปของหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการระดับสูง และนักวิจัย แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 แบบ ดังนี้:

  • แบบที่ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
    1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
    2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) : ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต นอกเหนือจากการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติมได้ หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • แบบที่ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
    1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต