หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ที่เปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ มี 11 หลักสูตร ได้แก่

   • หลักสูตรปกติ
     • กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
     • จุลชีววิทยา (Microbiology)
     • ชีวเคมี (Biochemistry)
     • ปรสิตวิทยา (Parasitology)
     • พิษวิทยา (Toxicology)
     • เภสัชวิทยา (Pharmacology)
     • ฟิสิกส์การแพทย์ (Medical Physic)
     • สรีรวิทยา (Physiology)
   • หลักสูตรนานาชาติ
     • ปรสิตวิทยา (Parasitology)
     • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
     • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Medical Science)

โครงสร้างทั่วไปของหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีการทำวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ได้แก่

    1. แบบ  1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยหลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม และต้องทำกิจกรรมทางวิชาการ
    2. แบบ 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต