วันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565

“CQITDAY 2022”

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ค่านิยมองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นเวทีในการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรของตน ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์กร

ในการนี้ คณะฯ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 “CQITDAY 2022” และขอเชิญท่านเข้าร่วมฯ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. โดยท่านสามารถเข้าร่วมรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

POSTER

เวทีนำเสนอผลงาน หัวข้อที่ 1

โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง/ เสร็จสิ้น

POSTER
POSTER
POSTER

เวทีนำเสนอผลงาน หัวข้อที่ 2

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์

POSTER
POSTER
POSTER

EVENT SCHEDULE

Schedule