ค้นหาตรงนี้ ->
ค้นหา ค้นหาภายในเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล
<<< Welcome to Personnel Website in the Faculty of Medicine, ChiangMai University >>>
 
 

งานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทำงาน การขออนุมัติจัดโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง
lสายตรงนิติกรl
บันทึกข้อมูลญาติสายตรงบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
|
ระบบขึ้นเงินเดือน

บัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระบบบัตรควบคุมระยะไกล
ระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ
บัตรประจำตัวบุคลากร
(Smart ID Card)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.
การสรรหาคัดเลือก
หัวหน้าภาควิชาฯ/ตำแหน่งบริหาร
การทำบัตรประจำตัวของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ
การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ค่าตอบแทนความเสี่ยง
การจ้างผู้พิการในส่วนงานของรัฐ
คู่มือโปรแกรม
บันทึกขึ้น - ลงเวลาปฏิบัติงาน
การเกษียณอายุราชการ
  คู่มือต่างๆ
คู่มือคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปสำระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง สำหรับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
แนวปฏิบัติการขอประชาสัมพันธ์
บนเครื่องบันทึกเวลาเข้า - ออก
คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ มช.
คู่มือระบบประเมินทีมบริหารฯ
คู่มือระบบประเมิน Emo - Meter
คู่มือระบบประเมินวินิจฉัยองค์กร
  เอกสาร|แบบฟอร์ม
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ผู้ประกันตน (สปส.6-10)
แบบขอรับค่าตอบแทนความเสี่ยง
[หน้าหลัก]
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
แบบฟอร์มขอบัตรควบคุมระยะไกลฯ
(แขนกั้นรถยนต์)
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
เว็บที่น่าสนใจ
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.อ.)
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
(ก.บ.)
เว็บไซต์ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ค้นหา บุคลากรของคณะฯ ระบบสารสนเทศทางการบริหาร (MIS-MED) [Intranet]
ค้นหา บุคลากรของคณะฯ ค้นหาบุคลากรภายในคณะฯ
(ระบบ MIS ทั่วไป) [Intranet]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มช.
 
 
   
   
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่ วันที่ 15 ต.ค. 2552

 ข่าวประชาสัมพันธ์|ประกาศฯ  ระเบียบ|หลักเกณฑ์|แบบฟอร์ม
- จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการตรวจสารเสพติด ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน|ประกาศผลฯ (Online)
ข่าวรับสมัครงานและประกาศผลคณะแพทยศาสตร์ | ใบสมัคร&เอกสาร
1. ข่าวประกาศรับสมัคร และประกาศผลสอบ/ผลการคัดเลือก
2. ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และ พนักงานส่วนงาน
3. เอกสารขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. เอกสารขั้นตอน ก่อนการรายงานตัวเพื่อเข้าทำงานของพนักงานส่วนงาน
  ติดต่อสอบถาม: คุณจิราภรณ์ ภีระ โทรศัพท์.053-946780
 ข่าวประชาสัมพันธ์ | หนังสือเวียน | ประกาศฯ บริหารงานบุคคล
ระบบประเมินต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มช.
 
บัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ [หน้าหลัก]
 
การหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ [หน้าหลัก]
 
การคัดเลือกรางวัลต่างๆ คณะแพทยศาสตร์ [หน้าหลัก]
 
เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ต.ค.61 [หน้าหลัก]- Post: 4 ก.ค. 2561
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [หน้าหลัก]
 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Happinometer) ประจำปี 2560 - Post: 24 ม.ค.61
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (ดาวน์โหลด) - [Post 29 พ.ย.2560]
 
  การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณารางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2561 - Post: 19 ธ.ค.60
โครงการสวัสดิการ สำหรับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ[หน้าหลัก]
 
การขอตำแหน่งทางวิชาการ [หน้าหลัก]
 
การเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 [หน้าหลัก]
 
บัตรประจำตัวบุคลากร (Smart ID Card) และเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน [หน้าหลัก]
 
จดหมายข่าวงานบริหารงานบุคคล-HR Letter [อ่านทั้งหมด...คลิกที่นี่]
 
อาจารย์อาวุโส คณะแพทยศาสตร์ มช.
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
เกี่ยวกับ กบข. [หน้าหลัก]
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารของผู้บริหารระดับต้น
 
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนขในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 2 มิ.ย.58 [หน้าหลัก]
 
  1. (หลักเกณฑ์) การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ.ฯ
  2. (ข้าราชการ) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับคำนวณ ณ วันที่ 1 ต.ค.59
  3. (ลูกจ้างประจำ)การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ลงวันที่ 2 มิ.ย.58
การเปิดโอกาศให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
 
  1. บันทึกแจ้งการเปิดโอกาศให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
  2. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก ยื่นภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพฯ UNDO กบข. [ หน้าหลัก]
การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำหรับญาติสายตรง [หน้าหลัก]
โครงการ ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุ [หน้าหลัก]
 กฏระเบียบ | หลักเกณฑ์ | แบบฟอร์มต่าง
 สรุปสำระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย [หน้าหลัก]
  - สรุปสำระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดาวน์โหลดคู่มือ) Post: 30 มี.ค.60
 การคัดเลือก | สรรหา | บรรจุ | แต่งตั้ง
  - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก (สรรหาภายใน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการที่ไม่ใช่วิชาชีพ ยกเว้นกลุ่มบริการ - 23 ก.พ. 2559
 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ประจำปี 2558
       - บันทึกคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
     - ประเภท ข้าราการ
     - ประเภท ลูกจ้างประจำ
การตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.
 

แนวปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานมหาวิทยาัลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) PDF File- Post 23 ก.ย.57
- แบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. - Post 19 ส.ค. 56
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่เข้ารับการตรวจสารเสพติด PDF File
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยผลการตรวจสารเสพติด PDF File

งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
 
 เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
 
- เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 - [RePost_26 พ.ค.57]
     - บันทึกแจ้งเวียนข้อบังคับ มช. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
     - ข้อบังคับ มช. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - ขันตอนและวิธีดำเนินการ
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (่กรณีพนักงานเสียชีวิต)
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (สำหรับพนักงานฯ)
  - การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน [02 พ.ค.56]
     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - หนังสือเวียน / แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 แบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้) - กลุ่ม F
 
- [Post_30 มี.ค. 2561]
     - แบบฟอร์มการขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตรฯ
     - แบบฟอร์มการขอรับค่าสงเคราะห์ศพ (กรณีพนักงานเสียชีวิต)
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือพนักงาน (กรณีออกจากงาน)
     - แบบฟอร์มคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (เงินรายได้ส่วนงาน)
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
  - ดาวน์โหลด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ปี 2559 และบัญชีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2557 (ม.ค.59)
 การจัดทำแบบประวัติเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยฯ และบัตรแสดงตน
  - ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม [RePost : 22 ส.ค. 56]
 เอกสารเกี่ยวกับ ลูกจ้างประจำ
  - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ - (1 พ.ค.60) - (รายละเอียด)
- ตัวอย่างการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ - (รายละเอียด)
- บัญชีรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ อัตราค่าจ้าง แยกตามกลุ่มงานและระดับตำแหน่งในส่วนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตำแหน่ง ณ 1 ตุลาคม 2559- (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ) แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- กำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติปรับระดับ / เปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ (มิ.ย.57) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นตำแหน่ง/การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ [01 เม.ย. 54] - (รายละเอียด)
- แบบประวัติลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่ง - (รายละเอียด)
- แบบฟอร์ม ตารางผลการปฏิบัติย้อนหลัง - (Excel File)
-----------------------------------------
- แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1) - (รายละเอียด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 6393(8).3 กจ./2576 ลว. 6 ก.ค.53 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- รหัสตำแหน่งใหม่ ลูกจ้ัางประจำ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - (รายละเอียด)
----------------------------------------
การพ้นจากราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [หน้าหลัก]
 
 ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก ลงวันที่ 21 ก.พ.54 [14 พ.ย.55] - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ข้าราชการ พ.ศ. 2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด ข้อบังคับฯ)
     - แนวปฏิบัติ ฯ - (รายละเอียด)
     - การอนุโลมให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของ ก.พ. - (รายละเอียด)
     - แผนผังฯ - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์มฯ - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 [1 เม.ย. 54] - (รายละเอียดข้อบังคับฯ)
     - แผนผังการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์ม การเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด)
----------------------------------------
- ประกาศฯ ก.บ. มช. เรืื่่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ [16 ก.ค. 53]
     - (รายละเอียด)
การขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม - สัมนา
 

 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง

  - ตารางการเทียบตำแหน่งการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ - [11 มี.ค. 54]

 หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบบัญชีีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 - [31 ม.ค. 54]

       - ดาวน์โหลด _(.pdf)
     - ประกาศ ก.พ.อ. - ดาวน์โหลด _(.zip)

 แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามประกาศ 62/2553 ข้อ5.2, ข้อ 7 และข้อ 7.1 [30 ธ.ค. 53]

  - ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 5.2_(doc, pdf)
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 7 และ 7.1_(doc, pdf)
Home  |  About Us  |  Services  |  Testimonials  |  Support  |  Contact US  |  Reference  |  Links
 
:+:+:+:+ ติดต่อสอบถาม @ งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 โทรศัพท์ : 0-5394-5225, 0-5394-5226 0-5394-6225, 0-5394-6226 0-5394-6780, 0-5394-5182, 0-5394-5128, 0-5394-6215 แฟกซ์ : 0-5394-5107 +:+:+:+:
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © copyright 2009