ต้อนรับคณะจาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาเวชศาสตรฟื้นฟู ให้การต้อนรับ Dr. James Nixon, Vice Chair for Education และ Dr. Brett Hendel-Patterson Global Medicine Pathway Director จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์เพื่อเยี่ยมคารวะผู้บริหาร และหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่