วิสัยทัศน์

งานอาคารสถานที่ มุ่งเน้นให้บริการ
สวัสดิการด้าน อาคารสถานที่ ที่พักอาศัย
การติดต่อสื่อสารภายใน และ รักษาความปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

งานอาคารสถานที่ ให้บริการสวัสดิการ
แก่บุคลากร ภายใน ด้านอาคารสถานที่ ที่พักอาศัย
ให้มีความสะดวก ความสะอาด ภูมิทัศน์ดี มีสื่อสารประทับใจ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน