วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ไหว้องค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่่ ก่อนที่จะมาเป็นวัด เป็นวัดสำคัญของเชียงใหม่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปเชียงใหม่มักขึ้นไปนมัสการจน
มีคำขวัญชาวบ้านในสมัยก่อนว่าไปเชียงใหม่ต้อง "ไปกำแพงดิน กินข้าวซอย ขึ้นดอยสุเทพ"
อีกทั้งคนเชียงใหม่เองยังเดินทางไปนมัสการอยู่เป็นประจำด้วย
เชื่อว่าการขึ้นไปนมัสการพระธาตุเสมือนกับการไปแสวงบุญ
เนื่องจากสมัยก่อนการเดินทางขึ้นดอยนั้นทำได้ยาก

ที่ตั้ง
อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หมายเลขทางหลวง ๑๐๐๔
ถนนห้วยแก้ว ระยะทางจากเชิงดอยไปถึงพระธาตุดอยสุเทพประมาณ ๑๔ กิโลเมตร

ประวัติ
ตั้งขึ้นในสมัยโบราณตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๖๒ ครั้งพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรมังราย ทรงนิมนต์พระเถระจากสุโขทัยเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเชียงใหม่ ท่านได้นำพระบรมสารีริกธาตุ
มาด้วยจำนวนสององค์ พญากือนาจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นที่วัดสวนดอก และวัดพระธาตุดอยสะเทพ ในระยะแรกวัดพระธาตุดอยสุเทพยังไม่มีพระภิกษุจำพรรษา ต่อมาประมาณปีพ.ศ. ๒๐๘๑ - ๒๑๐๐
เข้ามาเฟื่องฟูในจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่ พระญาณมงคลโพธิเถระจากลำพูนมาจำพรรษา
และสร้างบันไดหินจากฐานขึ้นไปยังองค์พระบรมธาตุ ต่อมาได้ก่ออิฐถือปูนเป็นบันไดนาค
พ.ศ.๒๓๔๘พระเจ้ากาวิละโปรดให้บูรณะปฎิสังขรณ์พระบรมธาตุและสร้างวิหารสองหลัง
ุและสร้างวิหารสองหลังและเริ่มงานประเพณีขึ้นดอยเพื่อไปทำบุญในวันแปดเป็ง (เหนือ)
หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)
พ.ศ. ๒๔๗๘ ครูบาศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) ได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวเหนือ
ร่วมแรงงานร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่
วัดพระธาตุฯ โดยเริ่มลงมือเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ในเวลาเพียง ๔ เดือน ๒๒ วันเท่านั้น
รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร

ประเพณีขึ้นดอย


เป็นพระเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีต ในคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปี
ชาวบ้านจะเดินทางด้วยการเดินเท้าถือประทีปธูปเทียนเป็นริ้วขบวนประกอบด้วย
พระสงฆ์ซึ่งเดินนำหน้าขบวน และยังมีหนุ่มสาวที่เดินขึ้นดอยเป็นหมู่เป็นคณะอีกด้วย
เริ่มขบวนที่บริเวณอนุสาวรีย์ครูและวัดอนาคามีแต่ปัจจุบันวัดทั้งสองได้ร้างไปแล้วบาศรีวิชัย ใกล้กับวัดศรีโสดาในอดีตจะแวะนมัสการวัดสักกิทาคา
และวัดอนาคามีแต่ปัจจุบันวัดทั้งสองได้ร้างไปแล้วขบวนจึงเดินขึ้นไปนมัสการ
ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจะไปทำบุญตักบาตรและฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา
ในตอนเช้าตรู่วันวิสาขบูชา