Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Scoop News

นพิธีรับน้องขันโตก “ฮับขวัญน้องใหม่แก้วมาเติง เปิงเป๋นหมอเจียงใหม่ ไหว้สาจำมะเตวีไท้ เป๋นสะหรีไว้ในแดนล้านนา” ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับน้องขันโตก “ฮับขวัญน้องใหม่แก้วมาเติง เปิงเป๋นหมอเจียงใหม่ ไหว้สาจำมะเตวีไท้ เป๋นสะหรีไว้ในแดนล้านนา” ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้มีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม และมีขวัญกำลังใจในการเรียน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ อาจารย์ รวมถึงให้นักศึกษาใหม่ได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อมีจิตสำนึกในการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสืบไป เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่