นพิธีรับน้องขันโตก “ฮับขวัญน้องใหม่แก้วมาเติง เปิงเป๋นหมอเจียงใหม่ ไหว้สาจำมะเตวีไท้ เป๋นสะหรีไว้ในแดนล้านนา” ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับน้องขันโตก “ฮับขวัญน้องใหม่แก้วมาเติง เปิงเป๋นหมอเจียงใหม่ ไหว้สาจำมะเตวีไท้ เป๋นสะหรีไว้ในแดนล้านนา” ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้มีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม และมีขวัญกำลังใจในการเรียน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ อาจารย์ รวมถึงให้นักศึกษาใหม่ได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อมีจิตสำนึกในการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสืบไป เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Joomla Templates - by Joomlage.com