| ความเป็นมา | วิสัยทัศน์-พันธกิจ | โครงสร้าง- บุคลากร | กิจกรรม | สายตรงหัวหน้างาน |    
  หอผู้ป่วยประกันสังคม

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ได้จัดเตรียมหอผู้ป่วยพิเศษคู่ สำหรับผู้ประกันตนโดยไม่คิดใช้จ่ายเพิ่ม
(หอผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น 4 อาคารตะวัน กังวานพงศ์)

เป็นหอผู้ป่วยพิเศษคู่ แอร์ ทีวี ตู้เย็น พร้อมเตียงญาติเฝ้าไข้

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5924  สงวนลิขสิทธิ์ 2550 งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ผู้ดูแลเว็บ : p_chakkapan@hotmail.com