Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

HOME

home

 ยินดีต้อนรับ สู่...งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไปค่ะ

 

ประชุมวิชาการ HA Northern Regional Forum

Inner Power, Together We Can: พลังจากภายในเราทำได้ร่วมกัน 

ร่วมแสดงโปสเตอร์ จำนวน 5 เรื่อง

Oral presentation แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลแผล จำนวน 1 เรื่อง

โดยคุณปาริชาต นาถบุญ 

ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560

 

 

 

วันพยาบาลสากล

ร่วมแสดงโปสเตอร์ เรื่อง พิเศษทั่วไปเสริมสร้างพลังใจทำบุญใส่บาตร

โดยกรรมการส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

ณ ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

 งานดำหัวพี่อาวุโสในวันปีใหม่เมือง

พี่พรพิมล จุฬาสัย

พี่กรองกาญจน์ จิระพรเจริญ

อดีตหัวหน้างาน

คุณอัมพร ชัยสุพรรณ

อดีดหัวหน้าผู้ช่วยพยาบาล

ณ ร้านอาหารแกงร้อนบ้านสวน

วันที่ 27 เมษายน 2560

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง "การดูแลเพื่อป้องกันอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม"

 วันที่ 7  เดือน เมษายน   2560  เวลา  13.00 น - 16.00 น

 ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ชั้น 3  อาคารตะวัน กังวานพงศ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

โครงการสัมมนาการพัฒนาองค์กร OD งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

 เรื่อง " อัตลักษณ์สะท้อนคุณธรรมนำชาวสวนดอก "

 ระยะที่ 1 วันที่ 6  เดือน เมษายน   2560  เวลา  09.00 น - 16.00 น  

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณจิราลักษณ์ สายเย็นใจ

กับตำแหน่งหัวหน้าผู้ปฏิบัติการพยาบาล

หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

 

อบรม เรื่อง พยาบาลยอด บริการเยี่ยม

วิทยากร

อาจารย์อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

และผู้อำนวยการสำนักการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ

คุณอรนันท์ อังกสิทธิ์

หัวหน้าศูนย์ส่งต่อรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณนงนุช โนวรรณา

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต 

วันที่ 24 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

อบรม เรื่อง เพิ่มคุณค่าการพยาบาลด้วยงาน R to R และ Mini-research คร้ังที่ 2

วิทยากร ผศ.ดร. เดชา ทำดี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารตะวันกังวานพงษ์

 

   

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในวันรับปริญญา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในวันรับใบประกาศนียบัตร

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

 

 

  ร่วมนำเสนอผลงานโปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง

 ในงาน 17th HA Regional Forum คุณภาพในทุกลมหายใจ Enjoy Ouality Every Moment

ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

งานดำหัวผู้อาวุโส งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

ในวันที่ 29 เมษายน 2559

ณ บ้านคุณราตรี ผุยเจริญ อดีตหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

 

 

งานดำหัว คุณมารีดี้ วงษ์เวช หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

วันที่ 12 เมษายน 2559

ณ หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9

 

งานปีใหม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

ณ ห้องประชุมวิจัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

 คุณปาริชาต กางร่มกลาง 

พยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 

ร่วมนำเสนองาน เรื่องชลอเข่าเสื่อม 

ในวันพยาบาลสากล 

 03 porn

คุณวรพร หิรัญสุรงค์ และคุณนงนุช นวลหล้า

นำ นวัตกรรม เก้าอี้พรรณพร ร่วมงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กทม.

วันที่ 21-22 กันยายน 2558

 

 retry gen pri 01 n

  retry gen pri 02 n

  retry gen pri 03 n

ขอแสดงความยินดี

กับ...

คุณนงพงา บุญสูง

หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6

คุณศรีนวล อดทน

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5

ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ณ ห้องประชุมชั้น 15 สุจิณโณ

วันที่ 1 กันยายน 2558 

 01 new nurse 58

 โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี

วันที่ 5 -6 สิงหาคม 2558

 

1 HD

2 HD

ขอแสดงความยินดี

คุณมารีดี้ วงษ์เวช

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไปคนใหม่

 08 bcd

04 bcd

09 bcd

โครงการ พิเศษทั่วไป สะอาด สดใส ร่วมใจ Big Cleaning Day

พวกเราชาวพิเศษทั่วไป มุ่งมั่นทำงานคุณภาพ

ร่วมสร้างโรงพยาบาลที่เป็นมิตร

มีจิตบริการสูง

 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558

KM palliative58 03

โครงการ KM เทคนิคการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

ในมิติด้านศาสนา วัฒนะรรม ประเพณี

 ณ ห้องประชุมวิจัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี

 วันที่ 7 เมษายน 2558

 

โครงการ การติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร คุณศรีทัย ศรีทิพย์

 ณ ห้องประชุมวิจัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี

  วันที่ 25 มีนาคม 2558

โครงการ KM เรื่องเล่า

ณ ห้องประชุมวิจัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home