วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
งานบริการกลางโรงพยาบาล ใส่ใจในงาน   ให้บริการด้วยคุณภาพ
 

พันธกิจ ( Mission )
งานบริการกลางโรงพยาบาล ให้บริการหอผู้ป่วย รับส่งผู้ป่วย บริการผ้า
ด้วยคุณภาพ  รวดเร็ว  ปลอดภัยและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

 

You are here: Home วิสัยทัศน์/พันธกิจ