HA
***งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล***
เมนู

1 บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1 ACTION PLAN (สิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558
1 แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระยะ 1 ปี
1 Roadmap to Suandok 350 & Advance HA
1 ทีมพัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญโรงพยาบาล
1มาตรฐานเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua
1รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรฐานโรงพยาบาล_ISQua
1แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปี พ.ศ.2556-2559
1 แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
1 แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล
1 นวัตกรรมโรงพยาบาล
1 นวัตกรรมฝ่ายการพยาบาล
1 วิธีปฏิบัติควมคุมโรคติดเชื้อ
1อัตราค่าศึกษาดูงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1นโยบาย/แนวปฏิบัติ/คู่มือ/มาตรฐาน

1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2556

1 ภาพกิจกรรม
1 ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
ลิงค์ที่น่าสนใจ
1 CMU
1Download แบบฟอร์ม
1 Download ความรู้HA
ข่าวสาร-ความรู้ทั่วไป
1เนื้อเพลงมาร์ช Quality
1เพลงมาร์ช Quality
1รายการ "ที่นี่สวนดอก"
1คู่มือเตรียมความพร้อมรับการ
เยี่ยมสำรวจเพื่อการ
ประิเมินกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ซ้ำ
(Re-accreditation Survey)
ปี 2556
1เพลงรำวงคนสวนดอก

2
งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ACTION PLAN (สิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558,Roadmap to Suandok 350 & Advance HA
กลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาล:Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital 2555-59 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Quality Management
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Survey 58
Surveillance Survey วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2558 s
******* แบบฟอร์ม Service Profile.doc
******* Clinical Tracer Highlight_Form.doc
HA201
***จดหมายเชิญประชุม
***โครงการอบรม
***แบบลงทะเบียน
มหกรรมคุณภาพ 57

ไฟล์การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ 57โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

PCT
ไฟล์ประชุมประชุมเลขาฯ PCT
ครั้งที่ 1/2557 วันจัันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
EEG

แบบฟอร์ม
การประเมินความก้าวหน้าการประเมินตนเองตาม EEG
 

A-HA
A-HA Crteria 2013
Advance - HA
ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน Advance - HA ของโรงพยาบาลในแต่ละเดือน
Scoring
Scoring_Guideline_2011_v4_1_100910_OK
Safety Goal
Suandok’s  Safety Goal
อ.เรวดี
slide อบรม standard implementation อ.เรวดี ศิรินคร 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฏาคม 2557
ไฟล์ VDO
ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5 ไฟล์6 ไฟล์7
Performance Evaluation Framework
ผลการสำรวจ
วัฒนธรรมความปลอดภัย

ผลสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2557

นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ

slide การอบรม patient safety & clinical population ของ อ.นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ วันที่ 9-20 มิถุนายน 2557
clinical tracer highlight_ขั้นเทพ
Patient Safety Goal Challenges&Solutions
การบริหารความเสี่ยงจากเวชระเบียน
ไฟล์ VDO
ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5 ไฟล์6

ความพึิงพอใจ
2557
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Intro

Intro to Excecutive Mangament

2013
HA Update 2013
SPA

SPA Part I , II , III

SPASE Part I
SPA_Part_II[1]
SPASE Part III

SPA in Action
-SPA _Part I_ in Action 130718
-SPA (Part II) in Action 140117 (1,4,5,6,8,9)_Z
-SPA _Part III_ in Action 130603
unit optimazation และA-HA
เอกสารประกอบการอบรม unit optimazation และ A-HA
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557
วิทยากร อ.ผ่องพรรณธนา
-Advanced HA Criteria 2013
-Apakorn_AHA Doc2014049-10
-HA Advance
-D1 Anuwat 100623 6 Tracks @ CKP_13
ไฟล์การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค : ความผูกพันเพื่อคุณภาพ Engagement for Quality วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
3
ไฟล์ VDO การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค : ความผูกพันเพื่อคุณภาพ Engagement for Quality วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
Recommendtion จากการ Re-accreditation 7-8 พ.ย. 56 (ข้อชื่นชม)
รายงานการเยี่ยมสำรวจ รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 (ข้อชื่นชม)
Recommendtion จากการ Re-accreditation 7-8 พ.ย. 56(ข้อเสนอแนะ)
รายงานการเยี่ยมสำรวจ รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 (ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา)
1
แนวทางการเยี่ยมเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล สาหรับการเยี่ยมสำรวจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร*
1
Roadmap to Re-Accreditation
1
Re-Accreditation Goal
1
SA 2011 A-Anuwat
1
Scoring Guideline 2011
1
HA detail scoring 2011
การจัดทำแบบประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม)
1. ระดับโรงพยาบาล
1
.............- ส่วนที่ 1 การนำ
1
.............- ส่วนที่ 2 ระบบงานสำคัญ
1
.............- ส่วนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย Clinical Tracen Highlight
2. ระดับหน่วยงาน
1
..............- Service Profile
Suandok's SAR ปี 2554 (ตัวอย่าง)
1
............- Part I
1
............- Part II
1
... -------.- Part III
1
........... -PCT Profile new v.1.1
รายการ..."ที่นี่สวนดอก"
แนะนำ Smart sile
Download ทั่วไป
EEG
แบบฟอร์มการประเมินความก้าวหน้าการประเมินตนเองตาม EEG
SPA
เอกสารการจัด work shop SPA in action ที่ลำปาง วันที่ 6-7 มีนาคม 2557
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติเมื่อพบปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
แบบรายงานการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน
1
5 ส. คืออะไร
คู่มือเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการประิเมินกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ซ้ำ (Re-accreditation Survey) ปี 2556
3
รายการ "ที่นี่สวนดอก"
HA 602

การอบรมคุณาพและความปลอดภัยทางคลินิก (HA 602) วันที่ 25-26 มีนาคม 2556 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Mand map Suandok Action Plan 55-57
ศูนย์ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ (HACC)
สรพ.
 

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
Tel. 053-945166-7
E-mail hacc.cmu@gmail.com

*
*
*
*