HA
***งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล***
เมนู

1 บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1 ACTION PLAN (สิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558
1 แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระยะ 1 ปี
1 Roadmap to Suandok 350 & Advance HA
1 ทีมพัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญโรงพยาบาล
1มาตรฐานเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua
1รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรฐานโรงพยาบาล_ISQua
1แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปี พ.ศ.2556-2559
1 แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
1 แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล
1 นวัตกรรมโรงพยาบาล
1 นวัตกรรมฝ่ายการพยาบาล
1 วิธีปฏิบัติควมคุมโรคติดเชื้อ
1อัตราค่าศึกษาดูงานของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1นโยบาย/แนวปฏิบัติ/คู่มือ/มาตรฐาน

1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1 ภาพกิจกรรม
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
1 CMU
1Download แบบฟอร์ม
 
ข่าวสาร-ความรู้ทั่วไป
1เนื้อเพลงมาร์ช Quality
1เพลงมาร์ช Quality
1รายการ "ที่นี่สวนดอก"
1เพลงรำวงคนสวนดอก
 
 
Download เอกสาร มาตรฐาน HA ผ่าน application line
11
1
2
6
7
8
9
 


งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

CORE VALUE โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
CQIT
รูปกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 16th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ศุนย์การประชุมนานาชาติ เอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม
RG16
เอกสารสำคัญ
สารจากโต๊ะ ผอ.สวนดอก
ฉบับที่ 1(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)
ฉบับที่ 2 (วันที่ 16 มีนาคม 2558) ฉบับที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน 2558)
ฉบับที่ 4 (วันที่ 16 เมษายน 2558)
ฉบับที่ 5 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
ฉบับที่ 6 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2558) ฉบับที่ 7 (วันที่ 1 มิถุนายน 2558)
ฉบับที่ 8 (วันที่ 16 มิถุนายน 2558)
ฉบับที่ 9 (วันที่ 1 กรกฏาคม 2558) ฉบับที่ 10 (วันที่ 16 กรกฏาคม 2558)s
IS ปี 2558
เอกสารการเยี่ยมสำรวจภายใน ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558
*****แบบฟอร์มรายงานเยี่ยมสำรวจภายใน PCT.docx
*****แบบฟอร์มรายงานเยี่ยมสำรวจภายใน หน่วยงาน .docx
*****ผลการพัฒนาตาม recommen พัฒนาFA.docx


ความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ประจำปีที่2558s
ประเมินความปวด
เครื่องมือประเมินระดับความปวดs
Safety Goal
Suandok’s Safety Goal 2015-2016 : T-SIMPLE-D
s
Surveillance Survey 58

Surveillance Survey วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2558

****** กำหนดการ Surveillance Survey ทีมตามs
******* แบบฟอร์ม Service Profile.doc
******* Clinical Tracer Highlight_Form.doc
******* แผนปฏิบัติการ_surveillance 58
******* จุดเน้นของการ Surveillance survey ที่เกี่ยวข้องกับ PCT
******* จุดเน้นของการ Surveillance survey ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
******* ตัวอย่าง critical success factor.docx
*******จุดเน้นการ Surveillance Survey

Advance - HA
A-HA Crteria 2013
แบบฟอร์ม
การประเมินความก้าวหน้าการประเมินตนเองตาม EEG  
Performance Evaluation Framework
ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน Advance - HA ของโรงพยาบาลในแต่ละเดือน
ผลการสำรวจ
วัฒนธรรมความปลอดภัย

ผลสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2557

ความพึิงพอใจ
2557
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
SPA

SPA Part I , II , III

SPA Part I
SPA Part_II[1]
SPA Part III

SPA in Action
-SPA _Part I_ in Action 130718
-SPA (Part II) in Action 140117 (1,4,5,6,8,9)_Z
-SPA _Part III_ in Action 130603
Recommendtion จากการ Re-accreditation 7-8 พ.ย. 56 (ข้อชื่นชม)
ข้อชื่นชมจากการเยี่ยมสำรวจ (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
ข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
1
แนวทางการเยี่ยมเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล สาหรับการเยี่ยมสำรวจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร*
1
Re-Accreditation Goal
1
SA 2011 A-Anuwat
1
Scoring Guideline 2011
1
HA detail scoring 2011
การจัดทำแบบประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม)
1. ระดับโรงพยาบาล
1
.............- ส่วนที่ 1 การนำ
1
.............- ส่วนที่ 2 ระบบงานสำคัญ
1
.............- ส่วนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย Clinical Tracen Highlight
2. ระดับหน่วยงาน
1
..............- Service Profile
   
   
การอบรม
Healing Environment

โหลดเอกสารการอบรมเรื่อง Healing Enveronmen วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
ความปลอดภัยในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง
การเตียมสถาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็ก

RG16

โหลดไฟล์การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 16th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ศุนย์การประชุมนานาชาติ เอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์ HA BOOM

27 มีนาคม 2558

****ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
****คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
****การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยง Surveillance Survey
****ระบบการจัดการด้านยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

FA วันที่ 5 มีนาคม 2558
ไฟล์ประกอบการบรรยายพัฒนาศักยภาพ FA วันที่ 5 มีนาคม 2558
*****Coaching_280258.pdf
*****คุณภาพและความปลอดภัย_FA.pdf
*****ทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน.pdf
*****ประเด็นคุณภาพของหน่วยงานกับการพัฒนาคุณภาพ.pdf
*****เป้าหมายการเยี่ยม IS.pdf
*****Environment for FA.pdf
*****การเยี่ยมสำรวจระบบยา.pdf
HA201

ไฟล์การอบรมหลักสูตร HA 201 : HAพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
ระหว่างวันที่ 18 – 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

มหกรรมคุณภาพ 57

ไฟล์การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ 57โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

อ.เรวดี
slide อบรม standard implementation อ.เรวดี ศิรินคร 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฏาคม 2557
ไฟล์ VDO
ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5 ไฟล์6 ไฟล์7
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ

slide การอบรม patient safety & clinical population ของ อ.นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ วันที่ 9-20 มิถุนายน 2557
clinical tracer highlight_ขั้นเทพ
Patient Safety Goal Challenges&Solutions
การบริหารความเสี่ยงจากเวชระเบียน
ไฟล์ VDO
ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5 ไฟล์6

unit optimazation และA-HA
เอกสารประกอบการอบรม unit optimazation และ A-HA
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557
วิทยากร อ.ผ่องพรรณธนา
-Advanced HA Criteria 2013
-Apakorn_AHA Doc2014049-10
-HA Advance
-D1 Anuwat 100623 6 Tracks @ CKP_13
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติเมื่อพบปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
แบบรายงานการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน
1
5 ส. คืออะไร
HA 602

การอบรมคุณาพและความปลอดภัยทางคลินิก (HA 602) วันที่ 25-26 มีนาคม 2556 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PCT
ไฟล์ประชุมประชุมเลขาฯ PCT
ครั้งที่ 1/2557 วันจัันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
ศูนย์ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ (HACC)
สรพ.
 
 

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
Tel. 053-945166-7
E-mail hacc.cmu@gmail.com

*
*
*
*