HA
***งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล***
เมนู

1 บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1 แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระยะ 1 ปี
1 Roadmap to Suandok 350 & Advance HA
1 ทีมพัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญโรงพยาบาล
1มาตรฐานเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua
1รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรฐานโรงพยาบาล_ISQua
1แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปี
1 แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
1 แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล
1 นวัตกรรมโรงพยาบาล
1 นวัตกรรมฝ่ายการพยาบาล
1 วิธีปฏิบัติควมคุมโรคติดเชื้อ
1อัตราค่าศึกษาดูงานของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1นโยบาย/แนวปฏิบัติ/คู่มือ/มาตรฐาน

1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย
1 ภาพกิจกรรม
1ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
1 CMU
1Download แบบฟอร์ม
 
ข่าวสาร-ความรู้ทั่วไป
1เนื้อเพลงมาร์ช Quality
1เพลงมาร์ช Quality
1รายการ "ที่นี่สวนดอก"
1เพลงรำวงคนสวนดอก
 
 
Download เอกสาร มาตรฐาน HA ผ่าน application line
11
1
2
6
7
8
9
 


งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
ha
การอบรม
Regional Forum

ขอเชิญโรงพยาบาลร่วมนำเสนอผลงานและhot
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ19th HA Northern Regional Forum

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

เอกสารสำคัญ
IS
พฤติกรรมบริการ
การรับรองเฉพาะโรค

1 มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค
2 การสมัครเพื่อรับการเยี่ยม
3 รายชื่อกลุ่มโรค ที่จะขอรับรองรายโรค (Disease Specific Certificate)
4 รายละเอียดการเตรียมการรับการเยี่ยมเพื่อรับรองเฉพาะโรค

ข้อมูลระบบสำคัญ
ข้อมูลระบบสำคัญสื่อสารให้บุคลากรทราบ
ความพึงพอใจ 60
ความพึงพอใจ 59

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี พ
.ศ. 2559

- ความพึงพอใจผู้ป่วยใน 2558

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แบบสอบถาม
หนังสือการปฏิเสธ
ORCODE เพื่อสื่อสารข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
Surgical check list maharaj nakorn chiangmai hospital
Advance HA

Educational program for A-HA โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ / ประเด็นสำคัญ  วันที่ 17 มีนาคม 2559 (อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)

cycle of learning & imporvment.pptx

critical
critical process & high alert patient.pdf
ความพึงพอใจ 58
ความพึงพอใจผู้ป่วยใน 2558
การสื่อสารในโรงพยาบาล

การสื่อสารในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

SIMPLE
Thailand Patient Sefety Goal ; SIMPLE
การดำเนินงาน
Advance HA
ของ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
- Advance HA Saundok Model
- Road map to Advance HA
- ตารางการทำงาน HA 2016
- แผนการดำเนินการ Advance HA
- แผน Advanced HA_หลังการบรรยาย AJ somjit & apakorn.pdf
lmproving from the Edge
การพัฒนาจากหน้างาน (lmproving From the Edge):Advanced HA 2016
ความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ประจำปีที่2558
ประเมินความปวด
เครื่องมือประเมินระดับความปวด
Safety Goal
Suandok’s Safety Goal 2015-2016 : T-SIMPLE-D
Advance - HA
HA Standard Flow Part I
HA Standard Flow Part Il
A-HA Crteria 2013
Performance Evaluation Framework
ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน Advance - HA ของโรงพยาบาลในแต่ละเดือน
ผลการสำรวจ
วัฒนธรรมความปลอดภัย

ผลสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2557

ความพึิงพอใจ
2557
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
SPA

SPA Part I , II , III

SPA Part I
SPA Part_II[1]
SPA Part III

SPA in Action
-SPA _Part I_ in Action 130718
-SPA (Part II) in Action 140117 (1,4,5,6,8,9)_Z
-SPA _Part III_ in Action 130603
Recommendtion จากการ Re-accreditation 7-8 พ.ย. 56 (ข้อชื่นชม)
ข้อชื่นชมจากการเยี่ยมสำรวจ (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
ข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
1
แนวทางการเยี่ยมเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล สาหรับการเยี่ยมสำรวจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร*
1
Re-Accreditation Goal
1
SA 2011 A-Anuwat
1
Scoring Guideline 2011
1
HA detail scoring 2011
การจัดทำแบบประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม)
1. ระดับโรงพยาบาล
1
.............- ส่วนที่ 1 การนำ
1
.............- ส่วนที่ 2 ระบบงานสำคัญ
1
.............- ส่วนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย Clinical Tracen Highlight
2. ระดับหน่วยงาน
1
..............- Service Profile
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง แบบฟอร์มมาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขา
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติเมื่อพบปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
แบบรายงานการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน
1
5 ส. คืออะไร
   
   
ศูนย์ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ (HACC)
 
KM
QR CODE
QR   code
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
@สวนดอก
1

Qขยะ

 

 

 

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
Tel. 053-935166-7
E-mail hacc.cmu@gmail.com

*
*
*
*