HA
***งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล***
เมนู

1 บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1 ACTION PLAN (สิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558
1 แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระยะ 1 ปี
1 Roadmap to Suandok 350 & Advance HA
1 ทีมพัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญโรงพยาบาล
1มาตรฐานเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua
1รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรฐานโรงพยาบาล_ISQua
1แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลปี พ.ศ.2556-2559
1 แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
1 แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล
1 นวัตกรรมโรงพยาบาล
1 นวัตกรรมฝ่ายการพยาบาล
1 วิธีปฏิบัติควมคุมโรคติดเชื้อ
1อัตราค่าศึกษาดูงานของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1นโยบาย/แนวปฏิบัติ/คู่มือ/มาตรฐาน

1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1 ภาพกิจกรรม
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
1 CMU
1Download แบบฟอร์ม
 
ข่าวสาร-ความรู้ทั่วไป
1เนื้อเพลงมาร์ช Quality
1เพลงมาร์ช Quality
1รายการ "ที่นี่สวนดอก"
1คู่มือเตรียมความพร้อมรับการ
เยี่ยมสำรวจเพื่อการ
ประิเมินกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ซ้ำ
(Re-accreditation Survey)
ปี 2556
1เพลงรำวงคนสวนดอก
 
 
Download เอกสาร มาตรฐาน HA ผ่าน application line
11
1
2
6
7
8
9
 


งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

CORE VALUE โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
CQIT
1
เอกสารสำคัญ
สารจากโต๊ะ ผอ.สวนดอก
ฉบับที่ 1(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)
ฉบับที่ 2 (วันที่ 16 มีนาคม 2558) ฉบับที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน 2558))
IS ปี 2558
เอกสารการเยี่ยมสำรวจภายใน ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558s
*****แบบฟอร์มรายงานเยี่ยมสำรวจภายใน PCT.docx
*****แบบฟอร์มรายงานเยี่ยมสำรวจภายใน หน่วยงาน .docx
*****ผลการพัฒนาตาม recommen พัฒนาFA.docx

กำหนดการ IS เตรียม surveillance ครั้งที่ 1 2558 s
Safety Goal
Suandok’s Safety Goal 2015-2016 : T-SIMPLE-Ds
s
Surveillance Survey 58
Surveillance Survey วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2558 s
******* แบบฟอร์ม Service Profile.doc
******* Clinical Tracer Highlight_Form.doc
******* แผนปฏิบัติการ_surveillance 58
******* จุดเน้นของการ Surveillance survey ที่เกี่ยวข้องกับ PCT
******* จุดเน้นของการ Surveillance survey ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
******* ตัวอย่าง critical success factor.docx
*******จุดเน้นการ Surveillance Survey
Advance - HA
A-HA Crteria 2013
แบบฟอร์ม
การประเมินความก้าวหน้าการประเมินตนเองตาม EEG  
Performance Evaluation Framework
ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน Advance - HA ของโรงพยาบาลในแต่ละเดือน
ผลการสำรวจ
วัฒนธรรมความปลอดภัย

ผลสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2557

ความพึิงพอใจ
2557
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
SPA

SPA Part I , II , III

SPA Part I
SPA Part_II[1]
SPA Part III

SPA in Action
-SPA _Part I_ in Action 130718
-SPA (Part II) in Action 140117 (1,4,5,6,8,9)_Z
-SPA _Part III_ in Action 130603
Recommendtion จากการ Re-accreditation 7-8 พ.ย. 56 (ข้อชื่นชม)
ข้อชื่นชมจากการเยี่ยมสำรวจ (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
ข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
1
แนวทางการเยี่ยมเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล สาหรับการเยี่ยมสำรวจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร*
1
Re-Accreditation Goal
1
SA 2011 A-Anuwat
1
Scoring Guideline 2011
1
HA detail scoring 2011
การจัดทำแบบประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม)
1. ระดับโรงพยาบาล
1
.............- ส่วนที่ 1 การนำ
1
.............- ส่วนที่ 2 ระบบงานสำคัญ
1
.............- ส่วนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย Clinical Tracen Highlight
2. ระดับหน่วยงาน
1
..............- Service Profile
   
   
การอบรม

ไฟล์ HA BOOM

27 มีนาคม 2558

****ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมs

****คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
****การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยง Surveillance Survey
****ระบบการจัดการด้านยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

FA วันที่ 5 มีนาคม 2558
ไฟล์ประกอบการบรรยายพัฒนาศักยภาพ FA วันที่ 5 มีนาคม 2558
*****Coaching_280258.pdf
*****คุณภาพและความปลอดภัย_FA.pdf
*****ทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน.pdf
*****ประเด็นคุณภาพของหน่วยงานกับการพัฒนาคุณภาพ.pdf
*****เป้าหมายการเยี่ยม IS.pdf
*****Environment for FA.pdf
*****การเยี่ยมสำรวจระบบยา.pdf
HA201

ไฟล์การอบรมหลักสูตร HA 201 : HAพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
ระหว่างวันที่ 18 – 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

มหกรรมคุณภาพ 57

ไฟล์การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ 57โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

อ.เรวดี
slide อบรม standard implementation อ.เรวดี ศิรินคร 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฏาคม 2557
ไฟล์ VDO
ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5 ไฟล์6 ไฟล์7
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ

slide การอบรม patient safety & clinical population ของ อ.นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ วันที่ 9-20 มิถุนายน 2557
clinical tracer highlight_ขั้นเทพ
Patient Safety Goal Challenges&Solutions
การบริหารความเสี่ยงจากเวชระเบียน
ไฟล์ VDO
ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5 ไฟล์6

unit optimazation และA-HA
เอกสารประกอบการอบรม unit optimazation และ A-HA
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557
วิทยากร อ.ผ่องพรรณธนา
-Advanced HA Criteria 2013
-Apakorn_AHA Doc2014049-10
-HA Advance
-D1 Anuwat 100623 6 Tracks @ CKP_13
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติเมื่อพบปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
แบบรายงานการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน
1
5 ส. คืออะไร
HA 602

การอบรมคุณาพและความปลอดภัยทางคลินิก (HA 602) วันที่ 25-26 มีนาคม 2556 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PCT
ไฟล์ประชุมประชุมเลขาฯ PCT
ครั้งที่ 1/2557 วันจัันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
ศูนย์ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ (HACC)
สรพ.
 
 

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
Tel. 053-945166-7
E-mail hacc.cmu@gmail.com

*
*
*
*