Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • พัฒนาคนพัฒนางานสานสัมพันธ์คนจ่ายกลาง

    งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปราชการเกี่ยวกับการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนาคนพัฒนางานสานสัมพันธ์คนจ่ายกลาง สถานที่ ณ. ห้องประชุมบุษย์น้ำทอง โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 13-14 มกราคม 2557

  • โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557

    งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557 และกำหนดจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอเวย์สวนสวรรค์ฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) วิทยากรคือ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

  • กิจกรรมวันเด็ก

ติดต่อเรา

สำนักงาน งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
ชั้น 2 อาคารจักรกล
โทร.053 945661