บทเรียน
แบบฝึกหัดบทที่ 5 ระบบประสาท

  :: คำชี้แจง::


       ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้เหมือนการทำแบบฝึกหัดทั่วไป คือ สามารถเปลี่ยนคำตอบได้ ข้ามข้อคำถามได้
       โดยการทำแบบฝึกหัดนี้จะไม่มีการกำหนดเวลาเมื่อผู้เรียนทำการตอบข้อคำถามทุกข้อและแน่ใจในคำตอบที่เลือกแล้ว

       ให้คลิกปุ่มรวมคะแนน   เพื่อให้โปรแกรมทำการตรวจการทำแบบฝึกหัดของผู้เรียนจากนั้นระบบจะแจ้งผลคะแนน
       ให้กับผู้เรียนได้ทราบ

        ส่วนปุ่ม  ใช้เมื่อต้องการที่จะยกเลิกการทำแบบฝึกหัดทุกข้อที่ทำไป เพื่อกลับไปทำใหม่อีกครั้ง 

?????????????????????