.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ของภาควิชาพยาธิวิทยา.....
ประวัติความเป็นมา
การศึกษา
หน่วยงาน

งานบริการ

บุคลากร

กรรมการ

การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมMIS

TQA


Digital slide

ตำรา เรื่อง พยาธิวิทยาของปากมดลูก

Free download (33 MB)
เริ่มเผยแพร่ 30 มีนาคม 2561

ข่าวสารภาควิชา

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
-
หลักสูตร
- คู่มือการฝึกอบรม

Last update  May 2015  songkiet.suwan@cmu.ac.th

ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผลงานตีพิมพ