ขอแสดงความยินดี

Wej Wej

อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพระราชทานรางวัล “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2554”

ศาสตราจารย์ ดร.เวช ชูโชติ อาจารย์สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้รับการยกย่องให้เป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี พ.ศ. 2554”   เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.เวช ชูโชติ เป็นนักวิจัยชั้นนำที่มีผลงานดีเด่นระดับสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาปรสิตวิทยา มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัย มีเครือข่ายวิจัยกว้างขวาง มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีจริยธรรมที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าทีมวิจัย และสามารถพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศต่อไปในอนาคต โดยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]