วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Missions)

วิสัยทัศน์: ภาควิชาจุลชีววิทยาเป็นภาควิชาที่มีผลงานการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Vision: The Department of Microbiology strives for international recognition for its outstanding achievements in teaching, research and professional services in medical microbiology and immunology

พันธกิจ: 

มุ่งมั่นให้การเรียนการสอนจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

- สร้างผลงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันในระดับสากล

- ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม

- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Missions:

- provide quality education in medical microbiology and immunology in order to produce professional  graduates with moral integrity who are capable of carrying out life-long learning and development

- generate internationally outstanding research in medical microbiology and immunology

- provide professional academic services that serve social needs

- conserve environment

- promote and maintain Thai art and culture

งานการเรียนการสอน (Teaching)

ระดับก่อนปริญญา: ดำเนินการจัดเรียนการสอนในสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันสำหรับ นักศึกษาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Our Department offers the undergraduate courses in Medical Microbiology and Immunology for medical, dentistry, pharmacy and nursing students every year.

ระดับหลังปริญญา: เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

Our Department offers the graduate courses in Master of Science  (M.Sc.) and Doctor of Philosophy (Ph.D.) in  Microbiology

 


งานวิจัย (Research)

Research areas conducting in our Department comprises both basic and applied research in the rapidly-growing fields of medical microbiology and immunology.  

  • Viral gastroenteritis
  • Dengue vaccine research and development
  • AIDS-Related Mycoses
  • Rapid diagnosis in fungal infection
  • Gut Microbiota and Immune System
  • Antibiotic Resistance in Bacteria
  • Emerging and re-emerging infectious diseases such as Legionella pneumophila, Streptococcus suis
  • Virulence-associated genes in Talaromyces marneffei
  • Cutaneous Immunology
  • Probiotics in medical applications