บริการหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

โทร. 053-936840
วราพร สุขิตาวุธ
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
แรมใจ วิชัยนันท์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์