บริการหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด

โทร. 053-935486
วรางคณา เมฆรา
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
จุฑามาศ ภัทรภานุกูล
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 
 
จุฬาลักษณ์  เอกสุวรรณ
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
 
ศิริลักษณ์  กุณาปาน
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
 
 
เก่งกมล ชัยสนาม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้