เนื้อหา

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ บัณฑิตแห่งภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นผู้ฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ เป็นผู้สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พันธกิจ

          เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหมายของสังคมไทย ภาควิชาอายุรศาสตร์เน้นการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์และอายุรแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ฝักใฝ่ในการฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ส่งเสริมงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสมกับทรัพยากรและความจำเป็นในการจัดการศึกษาและดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง

ประวัติการก่อตั้ง

ให้เรตสมาชิก

พ.ศ.๒๕๐๒   มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

พ.ศ.๒๕๐๓   มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และในปลายปี                    

                   ได้ย้ายนักศึกษาที่ฝากเรียนไว้ที่กรุงเทพฯ และอาจารย์ทางปรีคลินิกขึ้นมาเชียงใหม่ทั้งหมด

 

พ.ศ.๒๕๐๔   ได้มีประกาศก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ขึ้นที่เชียงใหม่ โดยแต่งตั้งให้ ศ.นพ.ชาญ สถาปนกุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  และได้ย้าย                        

                   ขึ้นมาปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมบริหารงานของภาควิชาฯ ดังต่อไปนี้
                  
 ๑. พญ.กาญจนา เชี่ยวชาญวิทย์

                   ๒. พญ.ฉันทนา จุลลัษเสฐียร