รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
Chalerm Liwsrisakun, MD
Associate Professor
(หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์)