ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 อายุรศาสตร์เชียงใหม่ MeSS 2015

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 อายุรศาสตร์เชียงใหม่ MeSS 2015

Managing Common Medical Problems in Geriatric Patients

Chiang Mai Medical Science Symposium 

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ภาพกิจกรรม