รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม
Chaiyut Charoentum, MD
Associate Professor
(รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์)