ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

บุคลากรสายสนับสนุนการรักษาพยาบาล

นางอาภาภรณ์ วรพงษ์

ตำแหน่ง: orthoptist, nurse

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

พยาบาลชำนาญพิเศษ

โทร. 053935517

email :

 

นางสุนทรี อุปพงศ์

ตำแหน่ง : orthoptist, nurse

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พยาบาลชำนาญการพิเศษ

โทร. 053935517

 email:

 

นางเดือนเพ็ญ ณรงค์จันชัย

ตำแหน่ง: photographer, programmer, nurse

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

พยาบาลชำนาญการพิเศษ

โทร. 053935748

email: 

 

 

นางสาวพิมพ์พลอย มหานุภาพ

ตำแหน่ง :  Orthoptist, nurse

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

พยาบาล

โทร. 053935517

 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภัทราวดี สิทธิพานิช

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

โทร. 053935517

email:

 

นางสาวนันทยา การเก็บ

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

โทร. 053935517

email:

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.