ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนประจำภาคฯ

 

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา

ปีการศึกษา 2561

 

<รายละเอียด หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพวิชาชกรรมสาขาจักษุวิทยา>

 

 

 

รายชื่อแพทย์ปี1  (หมายถึงแพทย์ประจำบ้าน ปีที่  1 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2)

 1. แพทย์หญิงชัชฎา  คฤหโยธิน (พิง) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ณวัฒน์
 2. แพทย์หญิงภาวิณี  ตั้งกิจโชติ (เอิร์ธ) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์เจนจิต
 3. นายแพทย์สิริวิชญ์  อิสีประดิฐ (มอส)  แพทย์ใช้ทุน อาจารย์วินัย
 4. แพทย์หญิงณิศรา  ประสารศิวมัย (กิฟท์) รพ.ศรีสะเกษ อาจารย์สมสงวน
 5. แพทย์หญิงทรงพร ศรีนุต (หนู) เขตสุขภาพที่3 อาจารย์ธิดารัตน์
 6. แพทย์หญิงธิดารัตน์ สมกุณา (นิว) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน อาจารย์วรพร
 7. แพทย์หญิงภัทฐิชา ภิญโญสวัสดิ์กุล (พลอย) รพ.สรีสังวร อาจารย์ดำรงค์
 8. แพทย์หญิงสุษมา โชคสุวัฒนสกุล (หยิน) อิสระ อาจารย์จุฬาลักษณ์

 

 

รายชื่อแพทย์ปี2  (หมายถึงแพทย์ประจำบ้าน ปีที่  2 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 3)

 1. แพทย์หญิงปวรา วินัยโกศล (จูน) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ดิเรก
 2. แพทย์หญิงชุติกาญจน์ เดชเกรียงไกรกุล (นาว) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์เหมือนพลอย
 3. แพทย์หญิงแพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล (แพร) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์อัจฉรียา
 4. นายแพทย์มีสิทธิ์ วงศ์ทรายทอง (บิล) ม.พะเยา อาจารย์ศักรินทร์
 5. แพทย์หญิงวิสาข์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ (อาย)  รพ.เพชรบูรณ์ อาจารย์เกษรา
 6. แพทย์หญิงศศิวิมล ตันสงวน (เฟิร์น) รพ.จุฬาภรณ์ อาจารย์นภาพร
 7. แพทย์หญิงณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์ (แพร์) รพ.ศรีสังวร อาจารย์ลินดา
 8. แพทย์หญิงมัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ (พลอย) รพ.ศรีสังวาลย์ อาจารย์ภารดี

 

รายชื่อแพทย์ปี3  (หมายถึงแพทย์ประจำบ้าน ปีที่  3 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 4)

 1. แพทย์หญิงชนัสนันท์   ณรงค์ชัย (นัส) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์สมสงวน (เริ่ม กพ.2560)
 2. นายแพทย์พิชญ์   อุปพงศ์ (พีช) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์จุฬาลักษณ์
 3. นายแพทย์ธนภัทร์   เชาว์วิศิษฐ์เสรี (ดิว) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์วรพร
 4. นายแพทย์ณัฐ   เผ่าเจริญ (ณัฐ) เขตสุขภาพที่11 อาจารย์ธิดารัตน์
 5. นายแพทย์ตอง   นิรุตติศานติ์ (ตอง) รพ.เชียงราย อาจารย์ดำรงค์
 6. แพทย์หญิงธัญญลักษณ์   จิวนารมณ์ (ฝ้าย) รพ.สันป่าตอง อาจารย์ณวัฒน์
 7. นายแพทย์นฤดม   สัตยาวุธ (ยอด) รพ.สิชล อาจารย์วินัย
 8. นายแพทย์พงษ์สันต์   สุปรียธิติกุล (บาส) กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง อาจารย์เจนจิต
 9. นายแพทย์สินธิราช   ไชยสิทธิเดช (แมกกี้) สปป.ลาว อาจารย์ประภัสสร

 

แพทย์ปี4 (หมายถึงแพทย์ใช้ทุนปีที่ 5)

(เสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ แต่อยู่ในระหว่างการรอสอบวุฒิบัตร มิถุนายน 2562)

 1. นายแพทย์ฐิติพล   ศรีสมบูรณ์ (ตูน) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ภารดี
 2. แพทย์หญิงณัฐนรี   เตชะจงจินตนา (เปิ้ล) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ประภัสสร
 3. แพทย์หญิงพิชญา   กุลนิวัฒน์เจริญ (นิ๊ค) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์อัจฉรียา

 


แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (Intern ยังไม่เข้าภาค)

 1. แพทย์หญิงชนากาญจน์   เปี่ยมจิตชล (ไมด์)
 2. แพทย์หญิงธนัทนันท์ ตันชีวะวงศ์ (นัท)
 3. แพทย์หญิงวันทิพย์ ธาดาดลทิพย์ (หงส์)

 

 

แพทย์หญิงสราลัย   อยู่สำราญ (ฝ้าย) รพ.สุโขทัย   อาจารย์ศักรินทร์

แพทย์หญิงณัฏฐวรรณ   ค้ำชู (ตั๊ก) รพ.ลำพูน   อาจารย์นภาพร

แพทย์หญิงพันธกานต์   อัตถากร (ปอนด์) รพ.ร้อยเอ็ด   อาจารย์ดิเรก

แพทย์หญิงชญานี   วิวัฒนเศรษฐ์ (อิ๊งค์) รพ.แม่ฟ้าหลวง   อาจารย์ลินดา

แพทย์หญิงฟ้าอรุณ   ศราวุธธิกุล (ฮัลเล่ย์) รพ.พะเยา   อาจารย์เกษรา

 

(เสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ แต่อยู่ในระหว่างการรอสอบวุฒิบัตร มิถุนายน 2560)

นายแพทย์เกษม      เสรีศิริขจร (หม่ำ) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ศักรินทร์

แพทย์หญิงอทิตยา     อภิวรรธกกุล (มิ้น) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ดำรงค์

แพทย์หญิงอรณิสา     นาเนกรังสรรค์ (เทียน) แพทย์ใช้ทุน อาจารย์วรพร

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.