ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

(Fellowship Training in Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. ผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา                         ประธานกรรมการ     
  2. ผศ.นพ. ศักรินทร์ อัษญคุณ                               กรรมการ

 


คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2561) ***update

คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2560)

คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2559)

คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ


 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.