ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาจักษุวิทยา

(Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Ophthalmology)

 

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และ คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาจักษุวิทยา

(คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาที่ 6/2561)

 1. อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส                                ที่ปรึกษา
 2. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                                 ที่ปรึกษา
 3. รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒิยากร                                ที่ปรึกษา
 4. รศ.พญ.ประภัสสร  ผาติกุลศิลา                         ประธานการฝึกอบรม
 5. ผศ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ                                รองประธานการฝึกอบรม
 6. ผศ.พญ.วรพร  ชัยกิจมงคล                               กรรมการ
 7. อ.พญ.จุฬาลักษณ์  ตั้งมั่นคงวรกูล                      กรรมการ
 8. หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน           กรรมการ
 9. รองหัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน      กรรมการ
 10. เลขานุการภาควิชาจักษุวิทยา                          เลขานุการ

คู่มือหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ตารางสอน ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินผลการเรียนรู้กระบวนวิชา 315721 ***new

แบบประเมินผลการเรียนรู้กระบวนวิชา 315722 ***new

แบบประเมินผลการเรียนรู้กระบวนวิชา 315723 ***new

แบบประเมินผลการเรียนรู้กระบวนวิชา 315724 ***new

แบบประเมินผลการเรียนรู้กระบวนวิชา 315725 ***new


คู่มือหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 

ตารางสอน ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2560


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะแพทยศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร


คู่มือหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชา

ตารางสอน ป.บัณฑิต ปีการศึกษา  2558

คู่มือหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2558


 

รายละเอียด มคอ.3 ของแต่ละกระบวนวิชา(ปีการศึกษา2561)  ***new

-----------------------------------------------------------------------------------

 

รายละเอียด มคอ.3 ของแต่ละกระบวนวิชา(ปีการศึกษา2560)

-----------------------------------------------------------------------------------

 

รายละเอียด มคอ.3 ของแต่ละกระบวนวิชา(ปีการศึกษา2559)


 ***update 19 March 19

 

 

(คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาที่ 2/2561)

 1. ผศ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ                                 ประธานกรรมการ
 2. รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา                           กรรมการ
 3. รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร                                 กรรมการ
 4. อ.พญ.วรพร  ชัยกิจมงคล                                  กรรมการ
 5. อ.พญ.ลินดา  หรรษภิญโญ                                กรรมการ

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.