ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

CMV retinitis

 

หน่วยจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัส (CMV Retinitis)

 

หน่วยจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัสให้การดูแลรักษาภาวะจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัสซึ่งมักเกิดใน ผู้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง ได้แก่  ผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทานในโรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตนเอง หรือในผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ เช่นปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้การตรวจตาแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีผลเลือดบวกของ HIV

 

การรักษาจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัส ประกอบไปด้วย

 1. การประเมินสภาพการมองเห็นด้วยการอ่านแผ่นป้าย Snellen หรือ ETDRS
 2. การขยายม่านตาด้วย 1% mydriacyl และ 10% phenylephrine
 3. การตรวจจอตาด้วยเครื่องตรวจจอตาแบบอ้อม (indirect ophthalmoscopy) หรือ ถ่ายรูปจอตา (fundus photography)
 4. การฉีดยาแกนซิโคลเวียร์เข้าวุ้นตา (intravitreous ganciclovir)
 5. การนัดมาตรวจตามตารางนัด
 6. การรักษาภาวะแทรกซ้อน

 

เนื่องจากการดูแลรักษาผู้ป่วยจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัส ยังต้องอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์หน่วยจอตาและวุ้นตา และหน่วยยูเวียอักเสบอีกด้วย ดังนั้นคณาจารย์ผู้ให้การรักษาจึงประกอบไปด้วย

 1. ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ
 2. รศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์
 3. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา
 4. ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร
 5. ผศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต
 6. อ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย
 7. อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล

 

หมายเหตุ:

 1. การให้การบริการ เฉพาะวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 8.00-12.00 น.
 2. ผู้ป่วยทุกคนควรจะมีญาติมาส่งและเตรียมแว่นกันแดดมาด้วย เนื่องจากการขยายม่านตาจะทำให้ตามพร่ามัว สู้แสงไม่ได้ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
 3. ถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีผลเลือดบวกของ HIV ควรมีผลการตรวจเลือด CD4 แนบมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาการรักษาและการนัดมาตรวจครั้งต่อไป

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.