ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา(ปีการศึกษา 2561)

 

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาสาขาจักษุวิทยา

(คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาที่ 6/2561)

 1. อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส                                ที่ปรึกษา
 2. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                                 ที่ปรึกษา
 3. รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒิยากร                                ที่ปรึกษา
 4. รศ.พญ.ประภัสสร  ผาติกุลศิลา                         ประธานการฝึกอบรม
 5. ผศ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ                                รองประธานการฝึกอบรม
 6. ผศ.พญ.วรพร  ชัยกิจมงคล                               กรรมการ
 7. อ.พญ.จุฬาลักษณ์  ตั้งมั่นคงวรกูล                      กรรมการ
 8. หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน           กรรมการ
 9. รองหัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน      กรรมการ
 10. เลขานุการภาควิชาจักษุวิทยา                          เลขานุการ

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         เพื่อผลิตจักษุแพทย์ที่มีคุณภาพคุณธรรมมีขีดความสามารถตามมาตรฐานผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพทางจักษุวิทยาของประชาชนในภาคเหนือและประเทศไทยโดยจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้อย่างครบถ้วนจากทั้งในและนอกสถาบันฝึกอบรม

         โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน(แผน ก) และแพทย์ใช้ทุน(แผน ข) เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยาของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา  เพื่อให้ได้จักษุแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถคิดวิเคราะห์วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคมรอบด้าน  สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมอย่างสร้างสรรค์  เข้าใจระบบสุขภาพของประเทศกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยหลักสูตรฯมุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอิสระทางวิชาชีพและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับบริบททางสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กรอีกทั้งยังต้องสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับการรู้จักจัดสมดุลระหว่างสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและการดูแลรักษาสุขภาพของแพทย์ฝึกอบรม

         ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นว่าความต้องการของระบบบริการสุขภาพที่สำคัญคือการกระจายของจักษุแพทย์อย่างทั่วถึงในภูมิภาคต่างๆของประเทศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้มีบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจักษุกับและจักษุแพทย์เฉพาะทางตามservice plan


วันที่ห้องผ่าตัดเริ่ม 9.00น. ปี2562

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ***update

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2561

แผนการประเมินทักษะการทำหัตถการ ปีการศึกษา 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทรณ์สำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน

แนวทางการรับคำปรึกษาทางจิตเวช

Miniportfolio elective

Skill evaluation Phaco and ECCE

แบบบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

แบบประเมินการปฏิบัติงานelective

แบบประเมิณหลักสูตรภาพรวม

ตารางการทำงานประจำสาย  ปีการศึกษา 2561

ตารางวิชาเลือกต่างสถาบันของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2561

ตารางคุมOR ปี2561

วันที่ห้องผ่าตัดเรื่ม 9 โมง ปีการศึกษา 2561


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2560

วันที่ห้องผ่าตัดเริ่ม 9 โมง ปีการศึกษา 2560


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชา


ตารางคุมOR ปี2560

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559

ตารางการทำงานประจำสาย และ elective ปีการศึกษา 2559

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2558


ตารางการทำงานประจำสายและ elective ปีการศึกษา 2557

ตารางการทำงานแพทย์ใช้ทุน 2 (เดือน เม.ย.-พ.ค. 2557)

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2557


ตารางการทำงานประจำสายและ elective ปีการศึกษา 2556

ตารางปฎิบัติงาน,  คลินิกพิเศษ

 


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2556

คู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา 2555


รายงานการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน-สาขาจักษุวิทยา พ.ศ.2555

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2555

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับแพทย์ใช้ทุน ปี 2555

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี2555


 

 

update 21 Jan, 2019

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.