Font Size

Layout

Cpanel

สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล ครั้งที่ 3

 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน นำโดย รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน            อาจารย์ พญ. มธุรมาศ สีเสน พร้อมด้วย แพทย์ใช้ทุน เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล ครั้งที่ 3 3rd International Occupational Medicine Conference  ระหว่างวันที่ 14  - 15 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

OCCMED PHYSICIAN