Font Size

Layout

Cpanel

ประวัติ ความเป็นมา

             ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 22 ภาควิชา สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512  โดยพัฒนาจากหน่วยเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคนแรกคือ ศาสตราจารย์ นพ. หัชชา ณ บางช้าง

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งภาควิชาดังนี้  

1. จัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างถูกหลักวิชาการ

2. สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ