หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
Master of Science Program in Biochemistry

1. หลักสูตร ภาษาไทย
2. รูปแบบ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
เป็นหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน4 ปีการศึกษา

3.ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
         80,000 บาท

4. โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน   21 หน่วยกิต
       1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
                     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   15  หน่วยกิต
303703 พ.ชค. 703 จริยธรรมการวิจัย 1   1 หน่วยกิต
303791 พ.ชค. 791 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาโท 1   1 หน่วยกิต
303792 พ.ชค. 792 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาโท 2   1 หน่วยกิต
303811 พ.ชค. 811 ชีวเคมีระดับเซลล์    3 หน่วยกิต
303821 พ.ชค. 821 โครงสร้างและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล   3 หน่วยกิต
303831 พ.ชค. 831 วิธีการวิจัยขั้นสูงทางชีวเคมี เซลล์และอณูชีววิทยา   3 หน่วยกิต
303841 พ.ชค. 841 ชีวเคมีของโรค   3 หน่วยกิต
                     1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                     โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้    
303702 พ.ชค. 702 ชีวเคมีมนุษย์    3 หน่วยกิต
303709 พ.ชค. 709 หลักสำคัญทางชีวเคมี    4 หน่วยกิต
303724 พ.ชค. 724 โมเลกุลสื่อสัญญาณภายในเซลล์     3 หน่วยกิต
303725 พ.ชค. 725 ชีวเคมีของโครงสร้างนอกเซลล์    2 หน่วยกิต
303744 พ.ชค. 744 พิษวิทยาเชิงชีวเคมี    3 หน่วยกิต
303745 พ.ชค. 745 ชีวเคมีของโภชนเภสัช   2 หน่วยกิต
303751 พ.ชค. 751 ชีวเคมีภูมิคุ้มกัน   3 หน่วยกิต
303763 พ.ชค. 763 ความก้าวหน้าทางชีวเคมีของโรคธาลัสซีเมีย   3 หน่วยกิต
303771 พ.ชค. 771 ทักษะทางปฏิบัติการชีวเคมี    1 หน่วยกิต
303789 พ.ชค. 789 หัวข้อเลือกสรรทางชีวเคมี    3 หน่วยกิต
303851 พ.ชค. 851 ชีวเคมีของการตายของเซลล์    2 หน่วยกิต
303852 พ.ชค. 852 หลักการสำคัญทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ   2 หน่วยกิต
303881 พ.ชค. 881 ชีวเคมีและอณูชีววิทยาของมะเร็ง   3 หน่วยกิต
              1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 6  หน่วยกิต
                     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี  
                     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ   สาขาวิชา ทั้งนี้กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นกระบวนวิชาที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานของวิทยานิพนธ์ 
       2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี  
. วิทยานิพนธ์ 
303799 พ.ชค. 799 วิทยานิพนธ์    15 หน่วยกิต
         
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
  1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดระยะ เวลาการศึกษา และต้องนำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4  ภาคการศึกษา ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
  3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา


5. แสดงแผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303703

จริยธรรมการวิจัย 1

1

303841

ชีวเคมีของโรค

3

303811

ชีวเคมีระดับเซลล์

3

303xxx

กระบวนวิชาเลือก

6

303821

โครงสร้างและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

3

303791

สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาโท 1

1

303831 

วิธีการวิจัยขั้นสูงทางชีวเคมี เซลล์และอณูชีววิทยา

3

 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

-

เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

-

รวม

10

รวม

10ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303792

สัมมนาชีวเคมีระดับ
ปริญญาโท 2

1

303799 

วิทยานิพนธ์

9

303799 

วิทยานิพนธ์

6

 

สอบวิทยานิพนธ์

-

 

การนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนาประจำปีของภาควิชา

-

รวม

7

รวม

9


รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

File Dowload
MSc. Thai Program